آیا عامل ایدز بودن HIV به اثبات رسیده است؟

 

بله، بر اساس گزارش آژانس بین المللی ایدز، شواهدی وجود دارد که HIV عامل ایجاد ایدز است و این نکته غیر قابل انکار است. در سال 1983تا 1984، ویروس جدا شده و به عنوان عامل ایجاد ایدز شناخته شد. روند جداسازی ویروس و ارتباط ان با ایدز؛ به دنبال مراحل استاندارد، سیستماتیک و علمی بوده و چنین مداخله ای برای سایر بیماریها مثل فلج اطفال، سرخک و ابله هم انجام شده است.