روغن پالم چرا ضرر دارد؟

 

روغن پالم دارای اسیدچرب پالمیتیک است که یک اسید چرب زنجیره متوسط و اشباع می باشد. درضمن گفته شده که این اسیدچرب ترانس است. اسیدهای چرب که دارای پیوند دوگانه باشند یعنی غیر اشباع باشند، بسته به زاویه پیوند دوگانه می توانند سیس یا ترانس باشند که نوع ترانس به دلیل عدم شکست آنزیمی در سلولها تجمع یافته و مشکل ساز می شود. اسیدچربی که اشباع باشد یعنی پیوند دوگانه ندارد و نمی تواند ترانس باشد. به همین دلیل روغن پالم ضرر دارد.

این مطلب توسط سرکار خانم میترا اسدزاده، کارشناس ارشد بیوشیمی تهیه و برای مجله پزشکی دکتر سلام ارسال شده است.