مصرف مکمل های غذایی در ورزشکاران

 

در این بخش می خواهیم در مورد مکمل های غذایی که ورزشکاران مصرف می کنند یا اینکه این مکمل ها را باید مصرف کنند صحبت کنیم. ورزشکاران همواره به دنبال مکمل هایی هستند که انان را در موقعیت بهتری نسبت به سایر رقبیان قرار دهد. از انجایی که بسیاری از انرژی زاهای دارویی از طرف قانون گذاران ورزشی ممنوع گردیده اند توجه همگان به مکمل های تغذیه ای معطوف شده است.

 

کراتین: یک ترکیب طبیعی است که به طور وسیعی در بافت های مختلف به ویژه ماهیچه های اسکلتی بدن یافت میشود و حدود 150-100 میلی مول به ازای هر کیلوگرم وزن خشک این بافت راتشکیل میدهد. این ماده از ترکیبات مشتق از امینواسیدها بوده و توسط کبد و کلیه ها در بدن از 3امینو اسید ارژنین- گلایسین- و متیونین تولید و به گردش خون وارد میگردد. کراتین جذب شده از رژیم غذایی و ساخته شده از طریق گردش خون به بافت ها منتقل شده و در انجا به فرم فسفوکراتین تبدیل میگردد که جهت ذخیره سازی انرژی در بافت ها به کار میرود . این ترکیب به عنوان منبع انرژی سریع و بدون نیاز به اکسیژن جهت بازسازی atpبه کار گرفته میشود.
کل ذخیره ی کراتین بدن یک فرد تقریبا بین 150-121 گرم میباشد که حدود 60-50 درصد از ان به اشکال فسفاته است.

لازم به ذکر است که نیاز روزانه به کراتین حدود 2گرم میباشد که از طریق برنامه ی غذایی و یا سنتر داخلی تامین میگردد. گوشت شیر و برخی از انواع ماهی ها از منابع اصلی تغذیه ای این ماده میباشند