اگر شریک جنسی مبتلا به ایدز نباشد انتقال صورت می گیرد؟

اگر شریک جنسی مبتلا به ایدز نباشد انتقال صورت می گیرد؟