آیا اگر شریک جنسی ام آلوده به ایدز باشد من هم مبتلا می شوم؟

آیا اگر شریک جنسی ام آلوده به ایدز باشد من هم مبتلا می شوم؟