scientist-claims-that-brain-scans-can-be-used-predict-which-criminals-will-reoffend

یشتر کارهایی که مغز ما می‌تواند انجام دهد و به عبارت دیگر اغلب قابلیت‌هایی که مغز ما توانایی انجام آن را دارد، برای ما نشناخته مانده است.

احساس می کنید فاجعه ای در راه است؟ به حس تان اعتماد کنید. محققان می گویند بخشی از مغز پیش از مواجه شدن با رویداد های ناگوارتر و پر خطر این شرایط را پیش بینی می کند.

بخش هبلونا در مغز غریزه ما در مورد حس کردن رویداد های بد را به کار می اندارد و برای مواجه شدن با آن شرایط آماده تر می کند.

بررسی ها نشان می دهند، این قسمت از مغز همیشه به داد انسان نمی رسد بلکه با فعالیت بیش از حدش می تواند زندگی افراد را تباه کند.به گفته پژوهشگران اگر این بخش مغز بیش از اندازه فعال شود فرد به انسانی بدبین و خیال باف تبدیل می شود و افسردگی شدید سراغش می آید.

گفتنی است، مطالعات اخیر دانشمندان نشان می دهد این بخش از مغز انسان که قطر آن سه میلی میتر است اگر به اندازه کار نکند یا افراد را به دامان خطر می اندازد یا آن ها را در زندگی با ترس روبرو می کند.