aboutdiabetes1_600x450

پروتئین  STK25در رشد یاخته ها تاثیر دارد . پژوهشگران آکادمی Sahlgrenska بر این باورند  که این پروتئین  برمتابولیسم  نیزاثر می گذارد، آنها نشان دادند زیاد شدن اندازه  این پروتئین پیشرفت دیابت درموش را سرعت می بخشد .

محققان  دانشگاه  گوتنبرگ در آکادمی  Sahlgrenskaبا این کشف راهی جدید را برای درمان  بیماری  دیابت نوع 2 وسایر بیماریهایی که به علت  اختلالات متابولیک  بروز می کند، گشودند . در پایان  نامه ی دکترای امیلی کانسبی نشان داده شد که کاهش پروتئین  STK25درسلولها در محیط کشت موجب بهبود  متابولیسم در این سلولها می شود. این مطالعه همچنین نشان داد احتمال بروز علایم  دیابت در موشهایی که مقدار STK25در آنها افزایش یافته است و با رژیم غذایی پرچرب تغذیه  می شوند بیشتر است

در این پایان نامه نتیجه گیری شده است که پروتئین  STK25پتانسیل درمان دیابت را از راهی  کاملاً جدید دارد.

امیلی کانسبی می گوید: ما امیدواریم بوسیله ی داروهای ممانعت کننده ازعملکرد پروتئین  STK25بتوانیم دیابت وسایر اختلالات  متابولیک  را درمان کنیم.

منبع-diabetestma