gloves

خانمی درایالت جورجیا در آمریکا  برای اینکه  تسلیم موقعیت خطرناکی که برایشاتفاق افتاده بود نشود و آن را شکست دهد اینچنین تصمیمی گرفت

ویدیویی توسط پزشکی در بیمارستان پیدمونت هنری در استاک بریج ایالت جورجیا در امریکا از زنی 52 ساله گرفته شده که رقص کنان مسیر راهرو بیمارستان به سمت اتاق عملی را که می بایست درآنجا جراحی می شد را طی میکرده.

به گزارش شبکه تلویزیونی WSB نوریس پس از مشاهده یک توده نگران کننده در پستان راست به هنگام انجام ماموگرافی مبتلا به سرطان پستان تشخیص داده شد.پزشکان توصیه کردند پستان راست او برداشته شود.

با توجه به نظر بیمارستان و بخاطر جلوگیری از گسترش سرطان نوریس تصمیم گرفت تحت عمل جراحی برداشت هر دو پستان قرار گیرد. اما مایل بود شرایطی ترسناک و کمی سرگرم کننده ایجاد نماید.

نوریس به کارکنان بیمارستان می گوید ” با دیدن فیلمی که در سفر بازگشت از نزد مادر همسرش دیده تصمیم به انجام این کارگرفته. در آن فیلم کاری شبیه کاراو را زنی که قرار بود تحت عمل جراحی برداشت هر دو پستان قرار بگیرد انجام داده. آن زن قبل از عمل باکارکنان بیمارستان رقصیده بود.”

به گزارش WIXA : او گفت ” آیا شما واقعا می خواهید برقصید؟” و من پاسخ دادم ” بله ” او ادامه داد ” آیا جدی می گویید ؟” گفتم “آره” و او در ادامه گفت این اتفاقی است که خواهد افتاد و اواین سرسختی   را در مورد اتفاقی که می خواست بیافتد داشت .

نوریس به کارکنان شبکه بهداشت گفت:” از اتاقم قدم به بیرون گذاشتم و دیدم کارکنان و پزشکان بیمارستان در هر دو طرف راهرو به خط ایستاده اند. موسیقی را که نواخته می شد شنیدم و شروع کردم به رقصیدن. رقصی با احساس بود .کارکنان مرا در آغوش  می گرفتند و با من می رقصیدند و کلماتی در تشویق من می گفتند. من واقعا احساس می کردم میتوانم دنیا را فتح کنم.”

به گفته بیمارستان پیدمونت نوریس در حال حاضر یک بهبود یافته از سرطان است و به کارکنان بیمارستان گفته بزودی دوباره رقصیدن را آغاز می کند.

منبع-iranpink