2322_941

این بیماری در ۳ ماهه اول بارداری منجر به سقط و در ماه های بعدی باعث زایمان زودرس، اختلال در رشد جنین و فوت جنین می شود.

يافته‌هاي يك تحقيق با تاكيد بر بررسي هيپوتيروئيدي به همراه تست‌هاي رايج حاملگي، حاكي از شيوع كم‌كاري تيروئيد در زنان باردار است.

منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، با توجه به اينكه غده تيروئيد جنين در ماه‌هاي اوليه حاملگي (كمتر از ۲۰ هفته) هنوز فعال نيست، مغز جنين از نظر هورمون‌هاي تيروئيد شديداً به مادر وابسته است.

اختلال عملكرد تيروئيد در مادر بويژه هيپوتيروئيدي آشكار و تحت باليني با افزايش خطر سقط ، پره‌اكلامپسي (مسمومیت حاملگی)، جدا شدن زودرس جفت، وزن كم هنگام تولد، زايمان پيش از موعد و كاهش هوش كودك همراه است.

طیبه نادری و همکارانش از گروه زنان مرکز آموزشی درمانی افضلی پور در شهر کرمان، پژوهشي را با هدف تعيين توزيع كم‌كاري تيروئيد در زنان باردار زير ۲۰ هفته بر حسب عوامل خطر طراحي و ارائه كرده است.

در اين بررسي، ۶۲۰ زن باردار مراجعه‌كننده براي مراقبت‌هاي دوره حاملگي با سن حاملگي كمتر از ۲۰ هفته با انجام تست TSH و Free T۴ به روش Elexiss مورد آزمايش قرار گرفتند. براي هر فرد پرسش‌نامه‌اي حاوي تعدادي از عوامل خطر شناخته شده هيپوتيروئيدي تكميل شد. شيوع كم‌كاري تيروئيد اعم از آشكار و تحت باليني و ارتباط احتمالي آن با بعضي عوامل خطر مورد بررسي قرار گرفت.

يافته‌ها حاکی از آن است كه كم‌كاري تيروئيد با هيچ‌ كدام از عوامل خطر مورد مطالعه در اين تحقيق ارتباط معني‌دار نداشت و فقط هيپوتيروئيدي آشكار با سابقه وجود آلرژي در فرد ارتباط معني‌دار داشت.

نتایح این پژوهش كه در مجله علوم پزشکی کرمان نيز منتشر شده، نشان می‌دهد: با توجه به شيوع بالاي هيپوتيروئيدي (آشكار و تحت باليني) و عوارض مادري و جنيني آن و همچنين عدم همراهي آن با عوامل خطر مفروض در حاملگي بويژه در نوع تحت باليني كه فقط با تست آزمايشگاهي قابل تشخيص است، بهتر است در تمام زنان باردار همراه با تست‌هاي رايج حاملگي هيپوتيروئيدي نيز بررسي شود.