photolibrary_rm_photo_of_back_pain
هنگام احساس برخی  دردها، دست از کار بکشید و استراحت کنید،یا خودرا مشغول کنید چه با کارهای گوناگون و چه با بیرون رفتن ،افکارتان را به سمتی دیگر سوق دهید

گفت: تلقین می‌تواند منجر به آزاد شدن مواد آرامش بخش شود و این مواد منجر به کاهش احساس درد و بعضا موجب بی‌حسی می‌شوند.
وی بیان کرد: از طرف دیگر از طریق تلقین فرد قادر خواهد بود که توجه خود را به عوامل دیگر معطوف سازد.
وی اضافه کرد: هنگامی که شما به یک عامل خاص فکر می‌کنید و تمام فکر و ذهنتان درگیر آن می‌شود به چیز دیگری نمی‌توانید بیندیشید به عنوان مثال وقتی کسی درگیر یک مسئله خاص مثل تماشای یک مسابقهٔ فوتبال است در‌‌ همان لحظه دندان درد خود را فراموش می‌کند، اما هنگامی که فردی دندان درد او را یادآوری می‌کند؛ متوجه درد آن خواهد شد.
وی ادامه داد: در چنین حالتی درد دندان از بین نمی‌رود اما چون به آن توجهی نمی‌شود، قابل ادراک نیست پس تلقین با جلب توجه شما به مسائل دیگر نیز می‌تواند موجب کاهش درد شود.