istock_000006954139small
گاهی افکار منفی، استرس ها، اضطراب ها و بد بینی ها ما را از میان جمع می راند و در محاق تنهایی محصورمان می سازد.همین امر زمینه ابتلای شما به افسردگی را فراهم می سازد.

افکار غیر منطقی سبب افسردگی در میان افراد می‌شود و با راهکار‌های رفتار‌شناختی از بین می‌رود.امیر هوشنگ مهریار، روانشناس گفت: ‌ هر فکری که به ذهن فرد خطور کند و با واقعیت موجود مطابقت نداشته باشد، از افکار غیر منطقی محسوب می‌شوند.
وی افزود: هنگامیکه فرد احساس می‌کند دنیا بر وفق مراد اوست یا اینکه احساس کند همه عاشق او هستند، در صورتیکه این گونه افکار با واقعیت جور در نیاید، جزء افکار غیر منطقی قرار می‌گیرد.
این روانشناس ادامه داد: روانشناسان افکار غیر منطقی را عامل عمده افسردگی افراد می‌دانند؛ اینگونه افکار با راهکار‌های رفتار‌شناختی توسط روانشناسان از بین می‌رود.
مهیار عنوان کرد: هنگامیکه افکار غیر منطقی به ذهن فرد می‌رسد، نمی‌توان با انجام کارهای دیگر این گونه افکار را از خود دور کرد، افرادی‌که افکار غیر منطقی به سراغشان می‌آید، به منظور برطرف کردن اینگونه افکار به طور کامل به روانشناس مراجعه کنند.