Mother and Daughter Reading Together
پدرو مادر اولین معلمان کودک در یادگیری حرف زدن به کودک هستند،عوامل متعددی وجود دارند که می توانند تاثیر مثبت یا منفی بر رشد زبان کودک داشته باشند . برخی از این عوامل درونی و برخی دیگر خارجی هستند

بررسی های جدید دانشمندان نشان می دهد ژنتیک بر رشد زبان در کودکان تاثیر زیادی دارد.
ژنتیک نقش مهمی در اکتساب زبان در کودکان نو پا بازی می کند، یک مطالعه بین المللی نشان می دهد  یک منطقه خاص ژنتیکی بر روی کروموزوم 3 توانایی سخنرانی در نوزادان را تحت تاثیر قرار می دهد.
این کشف ساخته شده توسط دانشمندان از واحد اپیدمیولوژی شورای تحقیقات پزشکی در دانشگاه بریستول که با همکاری دانشمندان سراسر جهان انجام شده است نشان داد که تغییرات ژنتیکی در نزدیکی ژن ROBO2 به طور مستقیم به تعداد کلمات صحبت درکودکان در مراحل اولیه رشد زبان در ارتباط است.
بچه های سالم، به طور کلی، صحبت کردن کلمات را در 10 تا 15 ماهگی و بر اساس مهارت آغاز می کنند. در 15 تا 18 ماه، کودکان می توانند در حدود 50 کلمه، 200 کلمه در 18 تا 30 ماه، 14000 کلمات در 6 سالگی صحبت کنند.
کروموزوم 3 تا پیش از آن در ارتباط با گفتار و اختلالات یادگیری، مانند تلفظ، خواندن ناتوانی، خوانش پریشی در ارتباط بودد. دلیل این است که کروموزوم 3 نقش حیاتی در رشد زبان ایفا می کند.
این ژن حاوی دستورالعمل برای ساخت پروتئین ROBO2، که هدایت مواد شیمیایی در سلول های مغز و دیگر تشکل های سلول های عصبی که ممکن است کمک به کودکان برای توسعه زبان و یادگیری لغات است.