download (6)

فرزندان آن دسته از والدینی که آنان را به صورت مداوم تنبیه می کنند به شدت پرخاشگر شده، رفتاری تهاجمی و ضداجتماع دارند و دچار افسردگی می شوند.و در آینده احتمال خلافکارشدنشان بسیار بالاست.

مهدی دوایی روانشناس ، گفت: تا هنگامی که کودک مورد تنبیه بدنی قرار می‌گیرد از انجام رفتار نامطلوب وی جلوگیری می‌کند اما سبب از بین رفتن رفتار نامطلوب وی نمی‌شود.
وی افزود: تنبیه بدنی کودک تنها وی را در برابر تنبیه کننده دچار محدودیت می‌کن،د همچنین سبب می‌شود تنبیه دیگران برای کودک توجیه می‌‌شود.
این روانشناس ادامه داد: کودکی که مورد تنبیه بدنی قرار می‌گیرد این عمل را به دیگران تعمیم می‌دهد و همه مردان یا زنان را مانند فرد تنبیه کننده مِی‌بیند در نتیجه نگرشی منفی در کودک نسبت به دیگران ایجاد می‌شود. همچنین وی در معرض آسیب‌روانی قرار می‌گیرد.
دوایی با اشاره به اثرات نامطلوب تنبیه بدنی کودک اظهار داشت: با تنبیه بدنی کودک نمی‌توانیم یک عامل منفی را در وی از بین ببریم اکنون روشهای دیگری برای از بین بردن رفتار نامطلوب کودک جایگزین تنبیه بدنی شده است.
وی عنوان کرد: به جای تنبیه بدنی کودک به وجود سن پایین وی اجازه تفکر و انتخاب به وی بدهیم و مسئولیت کار‌هایش را بپذیرد.