diabetes4

فرسوده شدن سلولهای متشرحه انسولین با کاهش پیشرفت انتقال سیگنال و ترشح انسولین همراه است. دانشمندان انستیتوی Karolinska  در سوئد نتایج این پژوهش را در مجله  Diabetes  چاپ کردند. آنها قادر شدند مکانیسم مولکولی نوینی را که باعث بوجود آمدن اختلال سلولهای تولید کننده ی انسولین در کهنسالی دارد  و منجر به ابتلا شخص به دیابت می گردد را شناسایی کنند.

سالمندی یکی از بزرگترین عوامل خطر شناخته شده برای بسیاری از بیماریها و دیابت نوع 2 از این قاعده مستثنی نیست، چنانچه سلولهای تولید کننده ی انسولین در این افراد قادر به جبران مقاومت به انسولین نباشد، خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در افراد مسن تر از 65 سال بیشتر می گردد. کاهش در ترشح انسولین از سلولهای بتا عامل اصلی در ابتلا به این بیماری محسوب می شود اما تاکنون علت بروز این پدیده در پیری ناشناخته مانده بود.

محققان در بررسی ارتباط پیری با اختلال عملکرد سلولهای بتا و دیابت به بررسی دقیق تر یونهای کلسیم پرداختند.

به گفته ی نویسنده ی ارشد این مقاله Luo-sheng Li  یون کلسیم واسطه ی سیگنال در سلول است و نقش بسیار مهمی در تنظیم، عملکرد و بقا سلولهای بتا بعهده دارد.

محققان سه نوع مختلف از موش ها را که در زوال ناشی از سن با هم متفاوتند را بررسی کردند.

گروه اول از این موش ها با دستکاری ژنتیکی، تجمعی از جهش ها در DNA  میتوکندری را با خود حمل می کردند به این ترتیب قبل از موعد مقرر پیر شده بودند.

گروه دوم از موش ها به طور طبیعی پیر شده بودند و گروه سوم با دستکاری ژنتیکی به زوال ناشی از سالمندی مقاوم شده بودند.

هنگامیکه این سه گروه با هم مقایسه شدند محققان دریافتند که عملکرد میتوکندریها با افزایش سن کاهش می یابد. این کاهش عملکرد میتوکندری سلولهای بتا (وابسته به افزایش سن) نهایتاٌ به کاهش ترشح انسولین می انجامد.

این مطالعه نشان می دهد اختلال در تنظیم ظریف غلظت کلسیم در سلولهای بتا، مکانیزم مولکولی ارتباط اختلال عملکرد میتوکندری با اختلال ترشح انسولین است.

مدیر این تحقیق Per-olof Berggren  از مرکز دیابت و غدد درون ریز Rolf Luft  می گوید:

نقص متابولیسمی القا شده توسط کاهش دینامیک یون کلسیم منعکس کننده ی فنوتیپ وابسته به سن است که نقش بسیار مهمی در ابتلا به دیابت نوع2 در پیری دارد.

دکتر Berggren  در ادامه می گوید: این اطلاعات بسیار مهم، ممکن است اساس و پایه ی یک رژیم درمانی جدید برای دیابت گردد.

منبع-diabetestma