blood_copy

نتایج یک پژوهش جدید نشان داد که مقدار وابستگی  به رژیم غذایی را می شود بواسطه آزمایش خون سنجید. این کشفیات به خصوص برای پژوهشها از نوع مداخله ای رژیم غذایی، که در آن ها اندازه وابستگی به رژیم غذایی معمولا از طریق سوال و جواب های رژیم غذایی را می سنجند ، کاربرد دارد. این شیوه که همان شیوه پرسشنامه

ای است ،  به طور کامل وابسته به خود فرد است، امکان بروز خطا بسیار زیاد است، بنابراین ارزیابی دقیق اثرات مفید یک رژیم غذایی مشکل است. در این مطالعه که به سرپرستی دکتر Matti Marklund انجام شد، محققین از طریق نشانگرهای بیوشیمیایی مرتبط با رژیم غذایی توانستند میزان وابستگی آزمودنی ها را به رژیم غذایی نوردیک بسنجند. 154 آزمودنی در این مطالعه شرکت کردند. هدف اصلی در این پژوهش ارزیابی اثرات مفید رژیم غذایی نوردیک بر روی عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی مثل فشار خون بالا و چربی های خون بود. رژیم غذایی نوردیک در این مطالعه غنی از بری ها، سبزیجات، ماهی های چرب، روغن کانولا و غلات کامل بود. چندین شاخص بیوشیمایی در خون بازتاب دریافت ترکیبات کلیدی گوناکون در رژیم غذایی هستند از قبیل اسید لینولئیک سرمی به عنوان شاخص دریافت روغن کانولا و  EPA، DHA که شاخص دریافت ماهی های چرب می باشند، بتا کاروتن پلاسما؛ شاخص دریافت سبزیجات و آلکیل رِزورسینول ها که شاخص مصرف غلات کامل هستند. مصرف لبنیات پر چربی که در رژیم غذایی نوردیک کم است، از طریق مقادیر پِنتادِکانوئیک اسید سرمی سنجیده می شود. محققین بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد کردند که می توان از طریق سنجش این شاخص های خونی میزان وابستگی و اجرای یک رژیم غذایی ویژه را به دقت ارزیابی نمود. مقاله مرتبط به این مطالعه در Journal of Nutrition منتشر شد.

منبع-yourdoctor