index

در اثر ضربه یا خراشیدگی  و عوامل دیگر قسمتی از پوست بدن تغییر شکل داده و  باعث خروج خون از بدن شود به ان زخم می گوئیم،می خواهیم از نزدیک و با میکروسکوپ الکترونیکی با آن آشنا شوید.

در اینجا یک زخم سطحی بدن را که در زیر یک میکروسکوپ الکترونی قرار گرفته است مشاهده می کنید

اين تصویر که با ميکروسکوپ الکتروني گرفته شده و روي آنها کار هنري انجام شده، به ما کمک مي کنند تا بزرگنمایی از یک زخم بر روی بدن یا بریده شدن و پاره شدن مویرگ ها و خروج گلبول های قرمز را ببینیم.