بك محقق آمريكايي هزينه اي را دريافت كرده تا روش جديدي را براي انتقال واكسن به پرسنل نظامي طراحي كند.

آليسون رايس – فيشت استاد پزشكي سلولي ملكولي و همكارانش در آغاز كار بر يك پروژه دوساله با برنامه تحقيق درباره بيماري هاي عفوني نظاميان هستند.
اين مطالعه بر ايجاد يك سيستم انتقال واكسن كه عملكرد آن را افزايش دهد متمركز است. سيستم فوق باعث پايداري واكسن در دماي اطاق و مناسب جهت مصرف خوراكي مي سازد. اين دو فاكتور مهم سبب مي شود واكسن بدون حضور پرسنل پزشكي در محل قابل استفاده باشد.
اين واكسن ها به محض آماده شدن براي بيماري هاي عفوني بروسلوز يا تب مالت و تب – كيو به اعضاي نظامي اجازه مي دهد در موقعيت هاي بحراني كپسول ها را براي مصرف خوراكي در جيب خود حمل كنند. اين واكسن ها علاوه بر استفاده مفيد براي پرسنل نظامي جهت حفاظت عموم در برابر رها شدن عمدي عوامل بيماريزا مانند باكتري ها ، ويروس هاو توكسين ها نيز مفيدند.