images

پزشکان دريافتند که با دوپامين در شبکيه چشم مي تواند باعث تحريک عصب چشم در مقابل محرک نور شود.

پزشکان به افراد توصيه مي کنند: تا براي جلوگيري از بروز بيماري هاي مختلف قلبي عروقي و نيز پوسيدگي دندان ها در مصرف شکلات زياده روي نکنند.

پزشکان به تازگي دريافته اند که مصرف شکلات باعث تغييرات در شبکيه چشم افراد مي شود.

در يک تحقيق دانشگاهي پزشکان به افراد مختلف در رده هاي سني مختلف شکلات دادند و در زماني که آنها شکلات در دهان خود مي گذاشتند از چشم آنها با استفاده از نوعي تصويربرداري خاص، عکسبرداري کردند.

گفتني است، پزشکان دريافته اند که در زمان خوردن شکلات به دليل ترشح هورمون شادي و شعف ها به نام دو پامين شناخته مي شود، نوعي سيگنال هاي الکتريکي در شبکيه چشم ايجاد مي شود، که اين سيگنال ها به شدت به نور حساس هستند و با استفاده از دوربين هاي خاص عکسبرداري قابل ردگيري هستند.

پزشکان در حال يافتن راهي براي استفاده از اين هورمون براي کمک به درمان بيماران مبتلا به بيش فعالي هستند.