ulcer11

پدرو مادر و کودکان بواسطه پرسشنامه های که  از آنها می پرسند  و با چکابی که تعداد دندان های خراب و پر شده و یا بی دندانی در اعضای خانواده نتیجه گیری شد.

مطالعه نشان داد که به ازای هر افزایش در سطح خشونت والدین تعداد دندان های پوسیده در زنان 3.5 و در مردان 5.3 و در بچه ها 1.9 عدد بیشتر بود.

نویسنده مقاله یعنی دکتر Michael Lorber از کالج دندانپزشکی دانشگاه نیویورک میگوید خشونت بالا در خانواده بجز تاثیر در رعایت بهداشت دهان و دندان توسط افراد خانواده و بجز تغییر در عادات غذایی آنها ( بصورت مصرف بیشتر مواد قندی و حاوی کربوهیدرات) میتواند بر روی سیستم ایمنی آنها هم موثر باشد و همه اینها میتوانند موجب افزایش پوسیدگی دندان ها شوند.