indexdrerw

این حشره جدید که به تازگی کشف شده است همه دانشمندان را متعجب کرد محل زندگی او در سوراخ بینی یک افراد است !

پژوهشگران یک گونه نادر و جدید جانوری را در سوراخ بینی یک فرد پیدا کردند.

تونی گلد برگ از دانشگاه ویسکا‌نیس در مدیسون‌ پس از سفر به او گاندا یک گونه کاملا جدید را در سوراخ بینی خود پیدا کرد.
گلدبرگ در حال تحصیل بر روی بیماری‌های گسترش یافته در جنگل است و در سفر خود به ارتقاعات پارک ملی KIBALE در غر ب اوگا‌ندا متوجه شد یک نشانه هشدار دهنده در بینی او وجود دارد.

گلدبرگ پس از استخراج جانور و تعیین DNA  آن دریافتDNA  این جانور هیچ شباهتی به دیگر موجودات ندارد و یک گونه کاملا جدید است.