High-Heels
با پوشیدن این نوع کفش ها مرکز جرم بدن به جلو متمایل شده و لگن و ستون مهره‌ها از هم راستا بودن خارج می شوند

پوشیدن کفش پاشنه بلند، وقتی دائمی و تبدیل به عادت شود، تمام اسکلت بدن را تحت تاثیر قرار داده و دچار بد شکلی می‌کند.
دکتر محمد تقی حولی‌ساز،‌ متخصص طب فیزیکی و سنتی  گفت: بدن انسان در حالت طبیعی به گونه‌ای طراحی شده که فشار بر مرکز ثقل بدن در کمر، خنثی بوده و اگر به هر طریقی این تعادل و موازنه به هم بریزد، فشار زیادی بر مچ پا، انگشتان پا و کمر ایجاد می‌شود ضمن اینکه موجب زیادی شدن قوس کمر می‌‌شود.
حولی ساز افزود: هنگام راه‌ رفتن با کفش‌های پاشنه بلند که عموما غیر استاندارد هستند، فشاری بیش از 25 درصد به زانوها می‌شود که به همین نسبت به کمر و مچ پا هم فشار مضاعف وارد می‌گردد.
گفتنی است در زمان راه‌ رفتن سریع و یا دویدن این فشار خیلی بیشتر از 25 تا 30 درصد به زانوها وارد می‌گردد و معادل چندین کیلوگرم بار و فشار مضاعف بر زانوها وارد می‌‌شود.