volleyball

اطلاع دارید که از بازیکنانی که میخواهند وارد بازی وا لیبال شوند و در آغاز راه هستند .چطوری می شود آزمون تست والیبال گرفت ؟ در این بخش ازدکتر سلام درباره این آموزش توضیح میدهیم

رژیم شوک نوروزی !

فرصت استثنایی کاهش وزن برای نوروز تنظیم رژیم اختصاصی با توجه به علایق غذایی و مزاح شما لاغری تضمینی و اصولی برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید

 

نمونه ای از آموزش والیبال برای مبتدیان

به هر یک از بازیکنان یک توپ بدهید.

۱- توپ را با یک دست زمین زده و به جلو حرکت کنید.

hhs178

۲-به جلو خم شده و با دو دست توپ را به زمین زده و سپس تو را به صورت چپ و راست در زمین حرکت می دهیم.

hhs177

۳-با هر ذو دست توپ را دریبل کرده و به عقب حرکت نمایید.

hhs176

۴- توپ را به سمت چپ و راست حرکت دهید و به جلو بروید.

hhs175

۵- پا پهلو توپ را به زمین زده و به جلو حرکت کنید.

hhs174

۶- توپ را یرتاپ کرده پریده و توپ را در حال حرکت می گیریم .

hhs173

۷- توپ را پنجه زده و بعد از زمین خوردن در حالت پنجه نگه می داریم.

hhs172

۸- توپ را بین بدن چرخش می دهیم.

 

hhs171

۹- با یک دست توپ را به زمین زده و زانو ها را به شکل زیر قرار می دهیم . (هر دو زانو )

hhs170

۱۰- توپ را بین زانو ها قرار می دهیم و به چپ و راست و جلو و عقب می پریم .

hhs168

۱۱- در حالت وی انگلیسی قرار می گیریم و توپ را بین پاها قرار می دهیم.

hhs167

۱۲-در وضعیت دمر خوابیده و پاها و دستها را از زمین جدا می کنیم.

hhs166

۱۳- توپ را از پشت ران ها به جلو پرتاپ می کنیم . مطابق شکل زیر

hhs165

۱۴- توپ را بین پاها و دستها قرار می دهیم و روی زمین چرخش می کنیم

hhs164

۱۵- توپ را بین پاها قرار می دهیم و سپس با یک پرش به هوا پرتاپ می کنیم و سپس در حالت ایستاده توپ را می گیریم .

hhs162

۱۶- توپ رابه جلو پرتاپ کرده و سپس به حالت پرس درامده و بعد توپ را می گیریم .