پژوهش ها حاكيست اگر چه استاتين درماني به كاهش روند ضخيم شدن سرخرگ ها كمك مي كند، اما روند آترواسكلروزيش را در افراد ميان سال كاهش نمي دهد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خري نيوكرالا:پژوهشگران در تحقيق بر روي 984 فرد ميان سال تاثير مصرف 40 ميلي گرم داروي كاهنده ي كلسترول “روزو استاتين” را مورد بررسي قرار دادند.
بنابر اين گزارش، نتايج اين تحقيق حاكي از كاهش 49 درصدي كلسترول بد، كاهش 34 درصدي سطح كل كلسترول، افزايش هشت درصدي كلسترول خوب و كاهش 16 درصدي تري گليسيريد در اين افراد بود.
اما طبق يافته هاي اين پژوهش هيچ علامتي از تغيير بيماري آترواسكلروزيس مشاهده نشد.