things-you-must-know-about-ivf

ارزیابی یک تحقیق جدید نشان داد؛ موفقیت بارداری به شیوه IVF در خانمهایی که به کاهش ویتامین D مبتلا هستند، به اندازه دو برابر کمتر ازخانمهایی است که کمبود ویتامین D ندارند. تاثیر بهتر و مهم ویتامین D در سلامت استخوان مشخص شده است، با وجود این ویتامین D به عنوان یک هورمون استروئیدی تاثیر بسیاری در حاملگی نیز دارد. مطالعات حیوانی نشان دادند که این هورمون بر اثر تابش نور خورشید در پوست تولید می شود و علاوه بر این از طریق غذاهای غنی شده جذب می شود و بر باروی بسیاری از پستانداران اثر دارد. به منظور ارزیابی اثر ویتامین D بر باروی، محققین ایتالیایی زنانی که روش IVF  برای بارداری انجام می دادند را انتخاب کردند. محققین در این مطالعه حدود 154 زن مبتلا به کمبود ویتامین D و 181 زن با وضعیت طبیعی ویتامین D را انتخاب کردند. مقدار طبیعی ویتامین D حدود 30 نانوگرم در میلی لیتر توصیه شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد زنانی که مقدار ویتامین D خون شان طبیعی بود، به میزان دو برابر در روش IVF موفق تر بودند. با وجود این، محققین پیشنهاد کردند که برای روشن تر شدن سازوکارهای درگیر در این اثر نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه است، به دلیل این که این روش کم هزینه تر بوده و عوارض جانبی کمتری را نیز دارد. مقاله ی مرتبط با این مطالعه در Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM) منتشر شد.

منبع-yourdoctor