Brain

پیچیدگی بسیار زیاد مغز و رمز و رازی که در آن وجود داردهمه را به تعجب واداشته است؛به تازگی مشخص شده منشا و منبع بسیاری از بیماریها در بدن ابتدا از مغز اغاز می شود.

افزایش میزان مولکول های خاصی در مغز از نشانه های بروز بسیاری از بیماری ها در بدن است.

شواهد رو به رشد نشان می دهند که مغز تنظیم گلوکز طبیعی و توسعه دیابت را پشتیبانی می کند. تحقیقات قبلی با بررسی بلوک های ساختمان پروتئین، شاخه ای آمینواسید ها (BCAAs) دریافتند مغز نقش اصلی در بروز بیماری ها دارد و اولین علائم از هر بیماری را باید در مغز جستجو کرد.

تیم کوه سینا پس از انتشار از مطالعات انجام شده در موش ها دریافتند بیماری های کبدی، دیابت، بیماری های قلبی ابتدا از مغز آغاز می شوند و در مراحل اولیه می توان علت آن ها را در مغز جستجو کرد.

گفتنی است، دانشمندان با انجام آزمایشاتی دریافتند مغز نقش مهمی در بروز بیماری ها دارد و با تغییرات کوچکی می توان حتی به سطح پیشرفت بیماری را پی برد.

نتایج مطالعات نشان می دهند، دانشمندان امیدوارند تا با مطالعه بیشتر بر روی ساختار های مغزی بتوانند علت بروز بسیاری از بیماری های دیگر را نیز در مغز بیابند.