diabetes1

یکی از زیانهای مهم مربوط به  بیماری  تأخیر در تکثیر سلولهای اپیتلیوم و پوست است. پژوهشگران دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در فعالیت خود وجود و کارکرد فاکتور رشد اپوئیدی (OGF) و گیرنده ی هسته ای مرتبط با آنرا در پوست شرح دادند.

OGFیک عامل مهار کننده ی رشد است که از نظر شیمیایی همان Met5-enkephalin  است که می تواند در افراد مبتلا به دیابت به میزان زیاد تولید شده و از تکثیر سلولی جلوگیری کند.

نالترکسون موضعی یک آنتاگونیست اپوئیدی است که موجب تحریک تکثیر سلولی از طریق یک لیگاند اختصاصی می شود اما تاکنون مسیر گیرنده ی اپوئیدی آن شناخته نشده بود. دانشمندان با استفاده از سلولهای فیبروبلاست گوش موش (rat) و فیبروبلاست NIH 3T3  نشان دادند آنتاگونیست های انتخابی و لیگاندهای اختصاصی بروی گیرنده های اپوئیدی Mu،delta  و Kappaهیچ اثر تسریع کنندگی بر رشد سلولها ندارند.

فلج مولکولی گیرنده ها با استفاده از siRNAs  نشان داد تنها هنگامیکه بیان گیرنده ی OGFr  متوقف می شود تأثیر نالترکسون از بین می رود.

مطالعات بروی حیوانات زنده (مدل rat  دیابتی) نشان داد کاربرد آنتاگونیست های انتخابی (به عنوان مثال CTOP، naltrindole،nalmefene ) برای گیرنده های کلاسیک اپوئیدی تأثیری در بسته شدن زخم ندارد. این یافته ها درمجله ی Exprimental Biology and Medicine  (اکتبر 2014) منتشر گردید.نتایج این تحقیق نشان داد که لیگاندهای اختصاصی اپوئیدی در مسیر گیرنده های نالترکسون (naltrexone) برای افزایش تکثیر سلولها، مسیر تنظیمی OGF-OGFrاست.

پرفسور Mclaughlin  نویسنده ارشد این مقاله می گوید: این یافته ها نشان می دهد قطعاٌ عامل مهاری OGF  و گیرنده ی آن OGFrنقش اساسی در حفظ هموستازی تکثیر سلولها بازی می کنند و مسدود نمودن ارتباط میانجی گری آنها مستقیماٌ بروی بهبود زخم دیابتی تأثیر می گذارد.

این یافته ها از اطلاعات بدست آمده از کارآزمایی های بالینی در مورد درمان موضعی با نالترکسون در بهبود زخم دیابتی حمایت می کند و دانشمندان را به طراحی آنتاگونیست های اختصاصی بهتری برای OGFr  که برای استفاده ی بالینی در افزایش بسته شدن اپیتلیوم، بهبود زخم های جراحی یا زخم های جلدی عمیق در افراد دیابتی و غیردیابتی بکار می رود، تشویق می کند.

دکتر Goodman  مدیر تحریریه ی مجله ی Experimental Biology and Medicine  می گوید: این مطالعه ی بسیار مهم توسط دکتر Mclaughlin  و همکارانش نشان می دهد که نالترکسون قادر است به بهبود ترمیم پوست بیمارانی که دچار اختلال در ترمیم زخم هستند از جمله بیماران دیابتی کمک کند.

منبع-diabetestma