13930728000371_PhotoL
در این عکس ها عقرب‌ها و رتیل ها و دیگر حیوانات موذی  آماده سرخ‌شدن را زنده زنده به سیخ کشیده شده‌اند

در اینجا تصاویری را می‌توانید مشاهده کنید که در آن افراد از حشرات به عنوان غذا استفاده می‌کنند.
13930728000381_PhotoL
13930728000376_PhotoL
13930728000375_PhotoL
13930728000377_PhotoL
13930728000373_PhotoL
13930728000379_PhotoL
13930728000372_PhotoL