amusement

پژوهشگران انستیتوی کارولینسکا سوئد در یک تحقیق متآنالیز منتج شده  از تحقیقات قبلی،که در کل 112000 تست داشتند، به این نتیجه رسیدند که تنبیه بدنی بچه ها سبب  بالا رفتن احتمال بروز چاقی در بزرگسالی آن ها می گردد. به گفته نویسنده  مسئول این مقاله؛ دکتر Erik Hemmingsson،” به خوبی نشان داده شده است که استرس ها و خلاء های روحی در یک مقطع زمانی می توانند اثرات ماندگاری بر بدن داشته باشند و به صورت بیماری در سال های بعدی زندگی تظاهر می یابند. سازوکار های مربوط به این اثرات شامل استرس، الگوهای منفی فکری و حساسی و هم چنین کاهش عملکرد ایمنی و سوخت وساز می باشد.” محققین در این مطالعه، 23 پژوهش در این زمینه را ارزیابی کردند، یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که خطر ابتلا به چاقی در بزرگسالی در بین کودکانی که توسط پدر و مادرشان تنبیه می شوند، 34 درصد بیشتر از کودکانی است که تنبیه نمی شوند. زمانی که محققین اثر تنبیه های گوناگون را در این زمینه ارزیابی کردند، دریافتند که تنبیه های بدنی حدود 28 درصد، تنبیه های احساسی 36 درصد می توانند موجب افزایش احتمال بروز چاقی در بزرگسالی می شوند. به طور کلی، تنبیه های شدید موجب افزایش 50 درصدی و تنبیه های متوسط موجب افزایش 15 درصدی بروز چاقی در بزرگسالی شدند. محققین نتیجه گیری کردند که استرس های زیاد کودکان می تواند از طریق عوامل روحی و احساسی موجب بروز چاقی در سال های بعدی زندگی شود. حدود  مقاله ی مرتبط با این پژوهش در journal Obesity Reviews منتشر شد.

منبع- پزشک شما