zerocalorie_600x450

بر اساس پژوهشهای انجام یافته در کالج  تگزاس با بزرگ شدن شكم و زیادی نسبت دور كمر به دور باسن  بیماری قلبی- عروقی افزایش میابد . این امر تحقیقات قبلی را  نشان دادند چاقی شكمی در افراد لاغر ، یكی ازعناصر  ریسک پذیر در بوجود آمدن امراض قلبی است.

بررسی 2744 نفر نشان داد كه اندازه دور كمر81 سانتی متر برای زنان و 94 سانتی متر برای مردان صرفنظر از قد بیانگر افزایش جدی خطر بروز بیماری های گوناگون به ویژه بیماری های قلبی- عروقی است. نتایج مطالعه اخیر حاکی از این بود كه سخت و سفت شدن رگ ها (تصلب شرایین) كه با بروز بیماری های قلبی- عروقی ارتباط دارد در افرادی كه شكم بزرگ دارند، بیشتر دیده می شود.

نکته مهم این بود که محققان دریافتند حتی اگر وزن بدن در محدوده طبیعی باقی بماند، افزایش دور كمرخطر صدمه به شریان ها را افزایش می‌دهد. در ضمن احتمال رسوب كلسیم در افرادی كه نسبت دور كمر آنها به دور باسن شان بیشتر است، دو برابر كسانی است كه این نسبت در آنها كمتر است.

منبع-http://www.seemorgh.com