200273905-001

بر اساس بررسیهایی که در کالج جان هاپکینز انجام شده است استفاده از تنباکو به هر شکلی میتواند سبب بالا رفتن احتمال بروز نوعی عفونت در منطقه دهان و گلو با ویروس پاپیلومای نوع 16 یا (human papillomavirus type 16 (HPV16 میشود. باکتری بوجود آمده توسط این ویروس میتواندسبب ایجاد سرطان های دهان و گلو شود.

محققان میگویند حتی مصرف سه نخ سیگار در روز میتواند احتمال عفونت دهانی با این ویروس را 30 درصد افزایش دهد. اینکه چگونه مصرف تنباکو میتواند احتمال آلودگی به این ویروس را افزایش دهد هنوز مشخص نیست ولی میدانیم که این ویروس میتواند از طریق جنسی منتقل شود و آلودگی به آن مسئول بیش از 80 درصد سرطان های ناحیه حلق است.

محققان میگویند ممکن است این ارتباط به علت افزایش احتمال بروز رفتارهای پرخطر جنسی در افراد مصرف کننده تنباکو باشد. نتایج این تحقیق در مجله Journal of the American Medical Association منتشر شده است.