51MDLSFXESL
میخواهیم روي توانايي‌هاي عمده‌اي که يک شيرخوار می تواند داشته باشد و اگر آنها را کسب نکرده باشد در معرض خطر پيشرفت اختلال‌هاي تکاملي است، بحث کنیم

دکتر فاطمه منفردپویا، روان‌شناس کودک،در خصوص این که فرزندان کم‌تحمل نتیجه‌ی چه والدینی هستند، اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی سرشت خود کودک است، چرا که هر کودکی با خلق و خوی خود به دنیا می‌آید که همان ژنتیک است که در روان‌شناسی کودکان دشوار گفته می‌شود.
وی در ادامه گفت:‌ چنان چه کودک سبک زندگی ایمنی داشته باشد، توجه مثبت نامشروط دریافت می‌کند و به تدریج رو به بهبودی کامل می‌رود و البته این در صورتی است که رفتار والدین یا مراقبان اصلی با کودک بی‌قید و شرط باشد، به طوری که به عنوان مثال به کودک نگویند که اگر این کار را انجام دهی دیگر دوستت ندارم، بلکه بهتر است گفته شود که رفتارت را دوست ندارم.
پویا با بیان اینکه والدین نباید برای کودکان قوانین تعیین کنند، تصریح کرد: والدین نقش اصلی در کم‌تحمل شدن کودک‌شان دارند به طوری که سبک زندگی ناایمن از آسیب‌رسان‌ترین سبک‌های زندگی برای کودک است.
این متخصص با اشاره به این که از 8 تا 18 ماهگی کودک چنان چه رفتار والدین با شرط دوست داشتن باشد و دلبستگی درست شکل نگیرید کودک مضطرب و کم‌تحمل بار می‌آید، افزود: باید تا جایی که ممکن است خطاهای کودک را نادیده گرفت و از سرزنش، تحقیر و تنبیه کودک پرهیز کرد تا تحمل کودک پایین نیاید.