dexmo-glove

با این دستکش الکترونیکی به  دنیای مجازی وارد شوید و به راحتی دنیای تخیلی را لمس کنید و ازآن لذت ببرید.

ساخت دستکشهای الکترونیکی که با آن بتوان دنیای مجازی را لمس کرد یکی از شگردهای پیشرفته در ساخت ربات‌ها است.

یک شرکت چینی یک دستگاه ربات حرکت سنج ساخته که شبیه یک دستکش است و با آن می‌توان صفحه‌ای را در دنیای مجازی لمس کرد ساخته است.
از این دستگاه در دنیای مجازی همچون لمس اجسام و یا کنترل ربات‌ها، کنترل دستهای مکانیکی و تدوین موسیقی، کنترل ماشینهای خودکار و چراغهای هوشمند و همچنین کارهای خطرناک تری همچون خنثی سازی بمب استفاده کرد