clock

پژوهشگران دانشگاه منچستر  کشف کردند که ساعت زیستی بدن تاثیر مفیدی را در چربی بدنی ایفا می کند. پژوهش این تحقیق به  توسعه علوم  مربوط به معالجه چاقی و جلوگیری از بیماری های مرتبط با چاقی کمک می کند. به بیان دقیق تر، پژوهش این تحقیق نشان داد که قدرت ساعت درونی بدن قادر است شبیه به دارو و جراحی از طریق تغییر رفتار در درمان مؤثر باشد. محققین این مطالعه که به سرپرستی دکتر    David Ray انجام شد نه تنها اثر ساعت بدنی را بر چربی موش ها ارزیابی کردند بلکه نمونه های بیماران چاقی که از طریق جراحی وزن خود را کاه ش داده بودند را نیز ارزیابی کردند. چربی ها قبل و پس از جراحی نمونه گیری شدند و از لحاظ بیوشیمایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. به بیان دکتر Ray؛ “ما در این مطالعه نشان دادیم که در ساعت زیستی بدن یا نواخت های زیستی بدن، پروتئین REVERB نقش مهمی را در ایمنی تجمع چربی بدن ایفا می کند. تجمع چربی در بدن موجب التهاب می شود و متعاقب آن دیابت و بیماری های قلبی بروز می کند. مطالعه ی ما نشان داد که این شرایط به ساعت بدن ربط دارد.” درواقع این پروتئین ترشح بافت چربی را کنترل می کند.  در این پژوهش نشان داده شد که فقدان این پروتئین موجب افزایش تجمع چربی در موش ها شد. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که نظم غذایی و ساعات خواب و بیداری در شبانه روز می تواند در این زمینه مهم باشد.  مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله ی Diabetes  منتشر شد.

منبع- پزشک شما