Boring-Blogging

طبق آخرین تحقیقات ثابت شده که احساساتی مانند  کسالت، خواب آلودگی و بی حوصلگی از دیگر حواس عاطفی و روانی افراد ماندگاری بیشتری دارند.

محققان پس از مطالعه بر روی شدت عواطف انسانی و میزان تکرارپذیری عواطف در هر فرد دریافتند که احساس یأس و ناامیدی 240 بار بیشتر از سایر احساسات نظیر خجالت، هیجان، خشم و حتی بی‌حوصلگی طول می‌کشد.

محققان دانشگاه لوون بلژیک پس از مطالعه بر روی میزان احساسات افراد و آزمایش بر روی 233 دانش‌آموز دبیرستانی متوجه شدند که احساس غم و یأس بیشتر از سایر احساسات طول می‌کشد.

فیلیپ وردون محقق دانشگاه لوون بلژیک در این مورد اظهار کرد: این تحقیقات که با هدف شناسایی و تشخیص چرخه احساسات در افراد انجام شد، برای اولین بار نشان داد که چرا برخی احساسات نظیر سرخوردگی و یأس بیشتر از سایر احساسات طول می‌کشد.

وی در ادامه افزود: اغلب افراد بر این باورند که احساس بی‌حوصلگی بیشتر از سایر احساسات زمان می‌برد، اما تحقیقات نشان داده است هنگامی که افراد احساس بی‌حوصلگی دارند گذشت زمان را دیرتر احساس می‌کنند.

محققان در ادامه و پس از بررسی نتایج بدست آمده از مطالعه بر روی دانش‌آموزان دبیرستانی دریافتند افراد در هنگام خشم و هیجان، گذر زمان را سریع‌تر از سایر احساسات درک می‌کنند، اما بر خلاف باور موجود هنگام احساس یأس و ناامیدی به علت تفکر پشت سرهم و دوباره رویداد به وجود آورنده این احساس در فرد مثل تصادف یا شکست رابطه عاطفی، شخص احساس گذر زمان را به کلی فراموش کرده و ممکن است ساعت‌ها مشغول فکر کردن در تنهایی خود باشد.

این مطالعه در مجله Motivation and Emotion منتشر شده است.