salmon-steaks_720

پژوهشگران میگویند سندی دلالت بر وجود آنتی بیوتیک در بدن ماهیانی که به استفاده غذایی انسان ها میرسند کشف کرده اند که قادرند منشا نگرانی هایی باشد. وجود آنتی بیوتیک در گوشت حیواناتی که به مصرف استفاده تغذیه انسانی میرسندقادرند سبب بوجود آمدن باکتریهای قوی مقاوم به آنتی بیوتیک شود که ترسی واقعی  برای تندرستی انسان ها است.

محققان در دانشگاه ایالتی آریزونا 27 نمونه از غذاهای دریایی مانند ماهی و میگو را که از 11 کشور مختلف بودند را از فروشگاه ها جمع آوری کرده و میزان آنتی بیوتیک موجود در آنها را بررسی کردند.

آنها توانستند پنج نوع آنتی بیوتیک را در بدن این حیوانات چه آنها که در مزارع پرورشی تولید شده بودند و چه آنها که از طبیعت شکار شده بودند پیدا کنند. بیشتر از همه آنتی بیوتیکی به نام اکسی تتراسیکلین در بدن این موجودات دیده شد. از این آنتی بیوتیک بطور شایعی در مزارع پرورش ماهی استفاده میشود.

نتایج این مطالعه درمجله Journal of Hazardous Materials منتشر شده است.