15

سرفه به خودي خود يک بيماري تلقي نمي شود بلکه اين سرفه يکي از نشانه هاي ساير اختلالات و بيماري هاست. سرفه  يک مشکل شايع بوده و يکي از دلايل مراجعه افراد به پزشکان است

با شروع فصل سرما عفونت های بخش بالایی دستگاه تنفسی که در تداول به آنها سرماخوردگی گفته می‌شود، افزایش پیدا می‌کند، اکثر این عفونت ها با سرفه همراه هستند.

سرفه هایی که باید جدی گرفت:

– سرفه هایی که بیش از سه هفته طول بکشند.

– در کودکان گاهی سرفه های پیاپی باعث استفراغ می شود و اگر دائم تکرار نمی شود نباید نگران شد.

– سرفه هایی که با تنگی نفس یا دفع خون همراه باشند.

– سرفه هایی که صدای غیرعادی داشته باشند و همراه خس خس (ویز) باشد.

– اگر سرفه با تعریق شدید شبانه، تب و کاهش وزن همراه است.

– اگر فردی دچار گیجی و کاهش سطح هوشیاری شده است.

– اگر سرفه باعث شده فرد بیمار چند شب نتواند بخوابد.

– اگر سرفه با درد قفسه سینه و تنگی نفس همراه است.

– اگر تورم و درد در ساق پا وجود دارد.