Doctor measuring blood pressure of a patient

یک تحقیق جدید اثبات کرده است که تعداد  بسیاری از دستگاه های فشار سنج خانگی غلط اندازه گیری   اندازه گیری میکنند. در این تحقیق اندازه گیری تقریبا 15 درصد از دستگاه های فشار خون  در حدود 10 میلیمتر جیوه اشتباه داشته و مقدار اندازه گیری در 8 درصد موارد زیادتر از 10 میلیمتر جیوه بوده است.

دستگاه های اندازه گیری فشار خون خانگی معمولا قیمت کمی دارند و در دسترس همگان هستند و وجود آن در دست مردم ارزش فراوانی دارد. بیماران میتوانند روزانه فشار خون خود را اندازه گیری کنند و این به مدیریت فشار خون آنها به توسط پزشک کمک فراوانی میکند. با این حال بسیاری از این دستگاه ها بتدریج و بعد از مدتی استفاده از میزان خارج شده و اندازه درست فشار خون را نشان نمیدهند.

مطالعه ذکر شده بر روی 210 بیمار با سن متوسط 67 سال صورت گرفت. از آنها خواسته شد تا دستگاه اندازه گیری فشار خون خود را با خود به مطب پزشک بیاورند و این دستگاه ها با دستگاه اندازه گیری فشار خون مطب که درست کار میکرد مقایسه شد. در 30 درصد موارد فشار اندازه گیری شده با دستگاه خانگی به اندازه 5 میلیمتر جیوه با دستگاه حرفه ای تفاوت داشت و این تفاوت در 8 درصد موارد بیش ار 10 میلیمتر جیوه بود.

محققان میگویند دستگاه های فشار خون خانگی باید هر چند وقت یکبار به توسط یک دستگاه قابل اعتمادتر میزان و کالیبره شود. دقیقترین نوع دستگاه های فشار خون انواع جیوه ای هستند.