cooking-hobby-opt

یک تحقیق جدید اشاره کرده است که در معالجه تشنج های مقاوم به درمان بکار بردن غذاهای پرچرب با کربوهیدرات  کم میتواند به کنترل نشانه های بیماری کمک کند. در این تحقیق که با ارزیابی پنج تحقیق قبلی انجام شده است  پژوهشگران ارزیابی تغذیه بر پایه چربی بالا را بر بیماری صرع مقایسه کردند.

این نوع تغذیه که به آن رژیم کتوژنیک ketogenic diet میگویند به معنی استفاده 5-4 برابر از چربی نسبت به کربوهیدرات و پروتئین در رژیم غذایی است. محققین دریافتند که در 32 درصد بیماران مبتلا به صرع که از این رژیم غذایی استفاده میکنند احتمال تشنج 50 درصد کاهش پیدا میکند و این درصد کاهش در 9 درصد بیماران استفاده کننده از این رژیم 90 درصد بوده است. نتایج این مطالعه در مجله Neurology منتشر شده است.

نتایج مثبت این نوع تغذیه بسیار سریع و بعد از چند روز تا چند هفته از شروع رژیم غذایی ظاهر شده و تا زمانی که رژیم رعایت میشود ادامه میابد. محققان میگویند اکثر بیمارانی که از این رژیم استفاده کرده اند بجای افزایش وزن کاهش وزن پیدا کرده اند.

محققان میگویند مصرف زیاد غذاهای چرب و استفاده کمتر از غذاهای پرکربوهیدرات میتواند به بیمارانی که به علت صرع تحت درمان هستند ولی تشنج آنها به خوبی کنترل نشده است میتواند کمک کننده باشد. غذاهای حاوی غلات مانند ناد و برنج و غذاهای شیرین که حاوی قند هستند جزو مواد پرکربوهیدرات محسوب میشوند