شيوع تفكر ارجحيت داروهاي خارجي بر داخلي، ضمن ايجاد لطمه هاي اقتصادي بر سيستم دارويي كشور، سلامت افراد را نيز به مخاطره مي‌اندازد.

دكتر هاشميان، متخصص داروسازي باليني به باشگاه خبرنگاران گفت: بسياري از داروهاي داخلي، كيفيت مناسبتري نسبت به داروهاي خارجي داشته و اين تصور كه هر داروي خارجي از نمونه ايراني آن موثرتر است، تفكري اشتباه اما رايج است.
وي ادامه داد: تنها داروهاي خارجي كه محصول شركت‌هاي دارويي معتبر هستند، از طريق كانال‌هاي رسمي و با مجوز وزارت بهداشت توزيع مي‌شوند.
دكتر هاشميان تصريح كرد: برخي از داروهاي خارجي، داروهايي فاقد اعتبار و از شركت‌هاي دارويي غير معتبر هستند كه مصرف آنها باعث تهديد سلامت افراد مي‌شود.