5254_orig

پژوهشگران  سوئدی توانسته اند یک بازو و دست غیر طبیعی درست کنند  که بطور مستقیم به استخوان شخص وصل شده و به واسطه  او کنترل میشود. در ده سال پیش  پیشرفت های بسیاری در مورد تحقیق و توسعه اندام های مصنوعی بوجود آمده است. دست مصنوعی جدیدا در سوئد برای یک شخص که دچار قطع بازو شده است  انجام شده. این شخص راننده کامیون است و قادر است با این دست به آسانی از ابزار استفاده کند.

از مهمترین خصوصیات این دست مصنوعی اتصال مستقیم آن به استخوان است. طی یک عمل جراحی پزشکان یک قطعه فلزی از جنس تیتانیوم را مستقیما به باقیمانده استخوان بازوی بیمار متصل میکنند. پس از چند ماه اتصال بسیار محکم و قدرتمندی بین استخوان و این قطعه بوجود میاید درست مانند اتصالی که بین پروتز مفصل مصنوعی و استخوان ایجاد میشود.

سپس دست مصنوعی به این قطعه تیتانیومی متصل میشود. به این ترتیب اتصال دست مصنوعی به اسکلت بیمار اجازه میدهد تا وی بتواند قویتر و دقیقتر آنرا حرکت داده و مشکلات فیت شدن دست مصنوعی به باقیمانده اندام وجود نداشته باشد. همچنین نیروها و لرزش های وارد شده به دست مصنوعی از طرف محیط مستقیما به استخوان فرد منتقل شده و وی میتواند یک بازخود مناسب در حین کار با اندام مصنوعی داشته باشد.

کنترل این دست مصنوعی به توسط انتقال پیام های الکتریکی از عضلات محل قطع است. با اراده شخص به حرکت اندام، پیام های الکتریکی در عضلات محل قطع بوجود میاید که این پیام ها به توسط کامپیوتر دست مصنوعی دریافت و تحلیل شده و از آن برای حرکت دست استفاده میشود. بدین ترتیب فرد میتواند با اراده و کنترل خود، دست مصنوعی را حرکت دهد.