Closeup on hands of medical doctor holding blood sample and making notes

پژوهشهای جدید نشان داده است ژنهای ما (و پروتئینهایی که بر مبنای آنها بوجود می آیند) مشخص کننده  نوع باکتریهایی است که در روده ی ما بزرگ می شوند و این باکتریها تأثیر مشخصی بر اضافه وزن داشته و بطور بالقوه برابتلا ما به بیماری دیابت  نوع 2  اثر گذار است

نتایج این تحقیق که در کالج کینگ  لندن و با همکاری دانشگاه Cornellانجام گردید در مجله ی Cellمنتشر شد. دراین تحقیق دوقلوهای یکسان (صد درصد ژنهای آنها  مشابه است) و دوقلوهای غیر همسان (نیمی از ژنهایشان مشابه است)با هم مقایسه  شدند.

 نتایج نشان می دهد میکروبهای روده ای دردوقلوهای همسان  تشابهات بیشتری با هم دارند، این نشان می دهد  حضور برخی از باکتریها در روده تحت تأثیر ژنهای ما می باشد.

باکتری خانواده  Christensenellaceaeدر روده ی افراد با وزن کم بیشتر وجود دارند  این باکتری از موشها در برابر افزایش وزن محافظت می کنند.

هفتاد درصد از تفاوت بین افراد درمیزان چربی بدنی آنها به ژنهای آنها برمی گردد، این موضوع  تقریباً از ده سال پیش مشخص شده است و به گفته ی پرفسور Spectorمدیر بخش پژوهش های دو قلو و اپیدمیولوژی ژنتیک درکالج کینگ: احتمالاً عوامل دیگری بر این موضوع تأثیر دارند که  ما  از آن بی اطلاع هستیم، یکی ازاین عوامل تأثیر ژن ها بروی  نوع میکروبهایی است  که در روده ی ما ساکن هستند تعیین  این موضوع  بسیار مهم است زیرا بکتریها بخشی از بیولوژی بدن ما هستند که نادیده گرفته  شده اند.

 از باکتریهای خانواده ی Christensenellaceaeبه عنوان  راه حلی برای این  تغییر ژنتیکی در پاسخ افراد چاق به  غذاهای مختلف می توان استفاده کرد. این یک راه حل  بالقوه  برای درمان چاقی و مشکلات سلامت مرتبط با آن است. از جمله عوارض چاقی می توان به دیابت نوع 2، فشارخون بالا، کلسترول بالا، بیماری قلبی و چندین نوع سرطان  اشاره کرد.

 این تحقیق ممکن است ما را به  درک بهتری در مورد تغییر رژیم  غذایی و سبک زندگی برای درمان چاقی برساند. درحال حاضر تغییرات  شیوه ی زندگی نظیر بهبود رژیم  غذایی و افزایش فعالیت بدنی به طور کلی به عنوان موثرترین  درمان برای چاقی درنظر گرفته می شوند.

منبع-diabetestma