heart3

زمانیکه به یکی از عضلات  صدم هوارد می شود زمانی را برای  استراحت به آن اختصاص می دهید  تا بهتر شود. قلب هم  یک عضله است.مطمئنا زمانیکه قلب ضعیف و ناتوان میشود  فقط با استراحت  بهتر نمی شود اما می شود به راحتی با آن کنار امد. این شیوه  جدیداسمش C- Pulse system است که قادر است به افراد دچار نارسایی قلبی کمک کند.

در این روش به توسط یک عمل جراحی یک بالون به دور آئورت درست جایی که از قلب خارج شده بسته میشود. مانند بازوبند فشار خون که در هنگام اندازه گیری فشار خون به دور بازو بسته میشود. این بالون به لوله های متصل است که میتواند هوا را در آن دمیده یا از آن خارج کند. الکترودهایی هم بر روی سطح قلب کارگذاشته میشود تا جریان های الکتریکی قلب را ثبت کنند. این الکترودها به همراه لوله های هوای متصل به بالون به شکم بیمار هدایت شده و در آنجا از پوست شکم بیمار به بیرون میروند.

یک دستگاه کوچک که به کمر بیمار بسته میشود به این لوله های متصل میگردد. این دستگاه از طریق الکترودهای قلب فعالیت آنرا مانیتور کرده و بالون را همراه با با انقباضات قلب پر و خالی میکند. هنگامی که قلب منقبض شده و خون از آئورت خارج میشود. هوای بالون دور آئورت از طریق لوله ها از آن خارج شده و اجازه میدهند تا خون به راحتی از قلب خارج شود و در هنگامی که انقباض قلب متوقف میشود بالون باد شده و آئورت را میبندد. پر و خالی شدن بالون موجب فشار دادن و رها کردن آئورت شده و مانند یک پمپ عمل میکند.

از این دستکاه در 20 بیمار مبتلا به نارسایی شدید قلبی در بیمارستان های متفاوتی در ایالات متحده استفاده شده و بیماران توانسته اند با کمک آن عملکرد قلب خود را بهتر کرده و فعالیت های بدنی خود را بیشتر و بهتر انجام دهند.