How-To-Massage-Your-Baby
ماساژ درماني و استعمال موضعي روغن‌هاي گياهي به عنوان يكي از راههاي تاييد شده كاهش اضطراب، رشد ونمو، كاهش درد، افزايش هوشياري، بهبود سيستم ايمني بدن و افزايش رابطه عميق عاطفي والدين و شيرخوار شناخته شده‌است.

براساس یافته‌های یك تحقیق علمی ماساژ نوزادان به خصوص با روغن كنجد، میزان رشد و الگوی خواب آنان را بهبود می‌بخشد.
این مطالعه تجربی خوشه‌ای و به صورت تصادفی روی ۱۵۰ نوزاد مراجعه كننده به پنج درمانگاه و مركز بهداشتی و درمانی شهر اراك در مدت چهار هفته انجام شده است.
نتایج حاصله نشان داد كه میانگین وزن در نوزادان گروه ماساژ با روغن كنجد نسبت به قبل از مطالعه از دو گروه مورد مطالعه ۵/۵۳ گرم بیشتر بود.
این در حالی است كه نوزادانی كه تنها ماساژ تنها را در اندام‌هایشان دریافت كرده بودند نسبت به قبل از دوران مطالعه ۶۱/۴۹ گرم و نوزادان بدون ماساژ ۱/۲۵ گرم افزایش وزن داشتند. براساس یافته‌های این تحقیق نوزادانی كه با روغن كنجد ماساژ داده شده بودند میانگین طول مدت خواب شبانه آنان ۴/۱ ساعت، نوزادانی كه ماساژ تنها داشتند ۲/۱ ساعت نسبت به گروه مورد مطالعه بدون ماساژ افزایش داشته است.