obesity

کدام نوع از حرکات ورزشی قادر است در مقابله با اپیدمی چاقی نوجوانان مفید باشد؟ بر پایه پژوهش یک مطالعه، ترکیب حرکات ورزشی هوازی و ورزش مقاومتی می تواند بهترین مورد باشد. به گفته  یکی از نویسندگان این تحقیق؛‌” چاقی در بین نوجوانان همه گیر شده است. به نوجوانانی که اضافه وزن دارند توصیه می شود که بیش تر وزش کنند، اما مدارک موجود در زمینه ی بهترین نوع فعالیت وزشی برای کاهش چربی بسیار اندک و محدود است.” محققین در این مطالعه برای کشف بهترین نوع فعالیت ورزشی برای کاهش وزن نوجوانان، حدود 304 نوجوان چاق را در دامنه سنی 14 تا 18 سال ارزیابی کردند. 4 هفته قبل از گروه بندی آزمودنی ها، آن ها در مورد عادات غذایی سالم و کاهش وزن مشاوره شدند. پس از آن آزمودنی ها به چهار گروه؛‌تمرین استقامتی، مقاومتی،‌ترکیب مقاومتی و استقامتی و گروه کنترل (بدون ورزش)‌تقسیم شدند. آزمودنی ها به مدت 22 هفته و 4 بار در هفته از برنامه های ورزشی خود پیروی کردند. قبل و بعد از مطالعه ترکیب بدنی آزمودنی ها با استفاده زا MRI ارزیابی شد. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که در همه آزمودنی هایی که به طور کامل در برنامه ورزشی خود شرکت کرده بودند،‌درصد چربی بدنی کاهش یافت. میزان کاهش چربی بدن در گروه ترکیبی (استقامتی + مقاومتی)‌در مقایسه با گروه های ورزشی دیگر معنادار بود. آزمودنی ها یافته های حاصل از این مقاله در Journal of the American Medical Association (JAMA) Pediatrics منتشر شده است.

منبع-yourdoctor