heart1_980x457

فلاونوئیدها، فیتوکیمیکال های  گیاهی هستند که وظیفه آن مراقبت از قلب می باشند. ازآنجا که تحقیقات کمی به بارزیابی کلی فلاونوئیدها و ارتباط آن با مرگ و میر بعلت امراض قلبی پرداخته اند پژوهشهای جدید این مبحث را مورد ارزیابی قرار داده است و نتایج مثبت این مواد گیاهی را بر محافظت از قلب نشان داده است.

هدف از مطالعه ای که اخیرا انجام شده است بررسی ارتباط دریافت فلاونوئیدها و مرگ ومیر ناشی از بیماری قلبی در میان شرکت کنندگان در یک مطالعه ی وسیع،کوهورت و آینده نگر بود.

در سال 1999 تعداد افرادی که جهت بررسی در این تحقیق انتخاب شدند شامل 38180 مرد و 60289 زن با متوسط سنی 69-70 بودند که پرسشنامه ای مشتمل بر152 مورد که در برگیرنده ی سوالات مربوط به سابقه پزشکی افراد و شیوه زندگی شان  بود را تکمیل کردند.

در طول 7 سال پیگیری افراد شرکت کننده، 1589 مورد مرگ ناشی از بیماری قلبی در بین مردان و 1182 مورد در بین زنان تحت مطالعه مشاهده شد. مردان و زنانی که بالاترین حد دریافت فلاونوئیدها را داشتند (در مقایسه با افرادی که پایین ترین سطح دریافت را داشتند) پایین ترین سطح ابتلا به بیماری قلبی عروقی کشنده را داشتند.

به علاوه 5 نوع خاص از فلاونوئید ها شامل: آنتوسیانین ها، فلاوون ها، فلاوونول ها و پرو آنتو سیانیدین ها وflavan-3-olsاختصاصا ارتباط معکوسی با مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی داشتند.نتایج این مطالعه همچنین حاکی از آن بود که در مردان دریافت کل فلاونوئیدها، ارتباط معکوس قویتری با مرگ و میر ناشی ازحمله قلبی در مقایسه با ایسکمی قلبی نشان داد.

نکته عملی:طبق بررسی ها مشاهده گردید که مصرف فلاونوئیدها با کاهش مرگ ومیر ناشی از بیماری قلبی در ارتباط است و بیشترین ارتباط معکوس با دریافت متوسط از فلاونوئیدها مشاهده شد و این مطلب حاکی از این موضوع است که می توانید با دریافت مقادیر نسبتا کمی از غذاهای غنی از فلاونوئیدها گامی موثر در جهت سلامت قلب خود و کاهش خطر بیماری های قلبی بردارید.

منبع-yourdoctor