istock_photo_of_diabetic_treatments

مویرگ های خونی جوان، سلولهای  پیر جزایر لوزالعمده  را جوان  می کنند،  این نتیجه  تحقیقی است که نتایج آن در مجله  PNASمنتشر گردید. این یافته ها دیدگاههای عمومی  درباره ی اختلال درتنظیم تعادل گلوکز به دلیل پیری را که غالباً به دیابت نوع 2 می انجامد به چالش کشیده است.

 این تیم تحقیقاتی بین المللی  نشان داد که هدف قرار دادن التهاب و فیبروز موجود در مویرگهای خونی در جزایر لانگرهانس میتواند راهی جدید برای درمان اختلال تنظیم قند خون مرتبط با پیری باشد.

Per-Olof Berggrenاز مرکز تحقیقات Rolf Luftدر مرکز دیابت وغدد درون ریز انستیتوی کارولینسکامی گوید: این یافته ها دور از انتظار بود ولی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ما انتظار داریم تأثیر شگرفی بر تحقیقاتی دیابت  درآینده  داشته  باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد عملکرد سلولهای بتا با  افزایش سن کاهش نمی یابد بلکه عملکرد این سلولها به دلیل اختلال درعروق خونی (که اکسیژن ومواد مغذی آنها را تأمین  می کنند) به دلیل افزایش سن تهدید می شود.

سلولهای بتا در جزایر پانکراس قرار دارند وهورمون انسولین را ترشح می کنند، این هورمون نقش کلیدی درتنظیم مقدار قند خون به عهده دارد. فرآیند پیری ممکن است موجب کاهش پیشرونده ی تنظیم قندخون شود که می تواند به ابتلا به دیابت منجر گردد. معمولاً اینطور درنظر گرفته می شود که این امر به دلیل کاهش توانایی و ظرفیت  سلولهای  بتا در ترشح  انسولین رخ می دهد.

به گفته ی نویسنده ی  اول این مقاله  دکتر Almacaاز انستیتوتحقیقات دیابت دردانشگاه میامی: دراین تحقیق ما این دیدگاه را که اختلال درهموستازی  گلوکز به دلیل پیری تنها به دلیل اختلال داخلی درعملکرد سلولهای بتا است به چالش کشیدیم و این فرضیه  را مطرح کردیم که این موضوع تحت تأثیر  فاکتورهای سیستمیک پیری است. در تضاد با این مفهوم که سلولهای بتای پانکراس توانایی و قابلیت تولید  انسولین را با مرور زمان از دست  می دهند، محققان  نشان دادند که سلولهای بتای  موش وانسان در سنین بسیار بالا  اگر عروق درآنها  با مویرگهای جوان پویند زده شود هنوز کاملاً فعالیت می کنند.

 محققان دریافتند  که در این حالت سلولهای جزایر جوان شده وقادر به برقرار هموستازی گلوکز دربدن  خواهند بود. درحالیکه  گسترش  توده  سلولی بتا هنوز ممکن است در درمان دیابت در آینده مطلوب باشد، بهبود محیط زیست سلولهای بتای مسن سالم می تواند از زوال مرتبط با سن آنها در هموستازی گلوکز جلوگیری  کرده و یک  پیری سالم را به ارمغان آورد که مفهومی جدید و بسیار هیجان انگیز است.

منبع-diabetestma