gym

تحقیقات بسیار فراوانی برای حفظ کارکرد سلولهای بتا از راه  ایمونوتراپی وکاهش فرآیندهای التهابی  موثر بر سلولهای بتا استفاده شده است با این حال درمانهای سرکوبگر  سیستم  ایمنی باعث به وجود آمدن سرطان و بدترشدنن عفونت های پیشین  شده و هیچ فایده   بالینی  معنی داری نداشته است.

محققان هم اکنون دریافته اند که ورزش و تحرک فیزیکی  موجب افزایش تولید سلولهای بتا  از طریق افزایش میزان هورمون رشد، IGF-1، پپتید شبه گلوکاگون، آگونیست گیرنده ی اینترلوکین 1 و 6 می شود.

ورزش همچنین می تواند از مرگ سلولهای  بتا با کاهش عوامل پیش التهابی نظیر لپتین و TNF-alphaجلوگیری کند.

نویسندگان این مقاله  با بررسی 706مقاله از سال  2009تا 2014به بررسی تأثیرات  ورزش بر حفاظت از سلولهای بتا در افراد  بالغ سالم  پرداختند.  در این مقالات شواهدی  دال بر تأثیر ورزش برحفظ  عملکرد  سلولهای  بتا گردآوری شده است.

دکتر Parth Narendranمی گوید: تحرک فیزیکی می تواند مقدار قند خون را کاهش دهد و موجب هیپوگلایسمی  شود. برخی از انواع ورزش مانند دویدن مسافت های طولانی یا پیاده روی  طولانی مدت موجب کاهش قند خون  و برخی از  انواع ورزش مانند  بلند کردن  وزنه  سبب افزایش قندخون می شوند. انجام 150 دقیقه  ورزش با شدت متوسط در طول هفته  که ترکیبی از ورزش های هوازی  و قدرتی  باشد  می تواند  برای حفظ سلامت  افراد دیابتی  موثر باشد.

محققان نتیجه گیری می کنند که مطالعات بیشتری باید برای بررسی چگونگی تأثیر ورزش درحفظ  عملکرد سلولهای بتا درافرادیکه  بیماری دیابت نوع1 در آنها اخیراً تشخیص داده شده است، انجام شود.

منبع-diabetestma