دبير انجمن علمي داروسازان كشور گفت: با نظارت دقيق تر بر امور داروخانه‌ها درباره داروهاي قاچاق و غيرمجاز از هر گونه رفتار مغاير قانون جلوگيري مي‌شود.
دكتر واقفي دبير انجمن علمي داروسازان كشور در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران افزود: حفظ شأن و منزلت داروسازان وظيفه حرفه اي داروسازان است و با رعايت شان و مقررات مربوط، نبايد اجازه دهند مرتبه و احترام داروسازي كشور، دستخوش ناهنجاري‌ها و مشكلات شود.
وي گفت: توجه به ارزش حرفه داروسازي مي تواند از وارد آمدن صدمه به حرفه‌ داروسازي جلوگيري كند.
وي تصريح كرد: همكاران بايد توجه داشته باشند كه داروها مكمل ها و ساير كالاهاي مصرفي داروخانه‌ها را فقط از شبكه‌هاي پخش رسمي و مجاز تهيه كنند، بطور قطع با حضور موثر، ‌قوي و نظارت بر امور جاري داروخانه‌ها خود از هر گونه رفتار مغاير قانون و مقررات موجود جلوگيري كنند و چنانچه در اطراف داروخانه ها پزشكاني هستند كه داروهاي خارج از فهرست دارويي كشور را نسخه مي كنند با آنها مذاكره كرد و  عواقب كار را به آنها يادآور شد.
وي گفت: همانطور كه ما بارها از مسئولان دارويي كشور و سازمان هاي بيمه‌گر خواسته‌ايم تا براي بازرسي از داروخانه ها از افراد واجد شرايط  همكاري بهره بگيرند داروسازان هم بايد به طور متقابل با همكاران بازرس داروخانه ها فعاليت همكاري و مساعدت را به عمل آورند.
همچنين دكتر آذرنوش رئيس انجمن علمي داروسازان كشور در ادامه افزود: داروسازان در داروخانه ها با تهيه داروهاي مورد نياز داروخانه ها از شركت هاي توزيع كننده داخلي كه در  25 تا 30 شركت هستند مي توانند از ورود داروهاي غير مجاز و قاچاق به داروخانه هايشان جلوگيري كنند.
وي گفت: قاچاق و استفاده از داروهاي غيرمجاز در كشور يك پديده دو سويه است و در كشور ما و اكثر كشورهاي جهان دارو  هم به كشور وارد و هم از ان خارج مي‌شود كه مهمترين دليل قاچاق دارو از كشور ما به كشورهاي ديگر، ارزان بودن آن است.
وي تصريح كرد: انجمن داروسازان كشور وظيفه ذاتي و حرفه اي خود مي‌دانند تا با پشتيباني از تمام اقشار داروسازي بويژه گروه همكاران داروساز داروخانه‌دار كه با صحت عمل و وفاداري به سوگندي كه يادكرده اند سعي دارند در خدمت مردم و بيماران باشند و رسالت خود را انجام داده و از بروز هر گونه اشكالي براي انها  جلوگيري كنند.