4_025_BariatricSurgery_ORIGINAL-638x478

بنظر می رسد آلوگرافت دهیدراته ی غشاء  amnion/chorionیک مورد قابل قبول برای  معالجه زخم های مزمن اندام های تحتانی است که مقاوم به معالجات استاندارد هستند.

 محققان گزارش تحقیق اخیر را در جلسه ی  Desert Footدرفونیکس آریزونا ارائه  کردند.  دکتر Laura Heathنتایج بدست آمده از 40 بیمار را  که زخم  مقاوم به درمان در آنها از طریق پیوند  غشاء دهیدارته ی  amnion/chorionانسانی یا dHACMتا تشکیل اپیتلیوم کامل درمان شده بود را این نشست علمی ارائه  نمود.

شرکت کنندگان دراین تحقیق قبلاً درمانهایی  برای زخم  مزمن پای خود دریافت کرده بودند که البته  بهبود زخم  این بیماران پس از گذشت حداقل 4 هفته  با شکست  مواجه شده بود.

 دراین افراد دبریدمان بافت مرده همراه با انواع درمانهای کمکی مانند پانسمان مرطوب، پماد آنتی بیوتیک ودرمان با فشار منفی صورت گرفته بود.

دکتر Heathمی گوید: درتحقیق قبل مشخص گردید dHACMحاوی فاکتورهای رشد است که ترمیم  زخم را تسهیل می کنند این فاکتورها شامل:  PDGF-AA, PDGF-BB, bFGF, TGF-β1, EGF VEGF, PlGFبودهمچنین  اینترلوکینهای ضدالتهابی IL-1ra, IL-4, IL-10،TIMP-1, TIMP-2, TIMP-4که به تنظیم  فعالیت آنزیم متالوپروتئیناز ماتریکسی کمک  می کنند نیز در آن وجود دارد. مدت زمان پیگیری دراین تحقیق از 4 تا 108 هفته ادامه  یافت.

میانگین اندازه ی زخم در درمان با استفاده از dHACM(در شروع تحقیق) در 22 بیمار دیابتی  برابر با 2.79سانتی مترمربع  و در18 بیمار غیردیابتی 4.96سانتی مترمربع  و میانگین  اندازه ی زخم در هر دو گروه بطور کلی 3.36سانتی مترمربع بود.

میانگین  تعداد  موارد درمان با dHACMدرافراد دیابتی  3.36،دربیماران غیردیابتی 3.11و در هر دو گروه  3.25بود.

میانگین زمان بسته شدن زخمها درافراد دیابتی برابر با 5.89هفته ، درافراد غیردیابتی برابر با 5.94هفته و در کل دوگروه  5.90هفته بود.

 بر اساس نتایج بدست آمده محققان معتقدند استفاده از dHACMروش مناسبی برای بهبود زخمهای مقاوم به درمان است.

دکتر Heathمی گوید: با توجه به خطرات بالینی و هزینه های بسیار زیاد مرتبط با درمان زخم اندام های تحتانی، ابداع استراتژیهای درمانی جدید برای بهبود سرعت ترمیم  و کاهش  زمان بهبود زخم های مقاوم به درمان غشاء آمنیوتیک پیوند زده میشود ضروری  است، درکل نتایج این تحقیق نشان داد dHACMروش درمانی مفیدی برای بهبود زخمهای مزمن ومقاوم  به درمان دراندام های تحتانی است.

منبع-diabetestma