مرد 12 انگشتی

انگشتان این مرد به طور غیرعادی اضافه هستند وی با وجود آنان احساس ناراحتی نمی کند و می گوید حسی در آنها نیست و فاقد عصب هستند.

یک مرد بیست و چهار ساله هندی با 12 انگشت به زندگی روزمره خود به طور عادی ادامه می دهد این مرد 12 انگشتی می گوید زندگی با این انگشتها برای من سخت نیست . مرد ۱۲ انگشتی می گوید:دو انگشت اضافی من به عصب متصل نیستند و فاقد حس می باشند.

 مرد 12 انگشتی 1

گفتنی است که دو انگشت اضافی این مرد به عصب متصل نیستند و فاقد حس می باشند.